شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

2-...

+ نگـــــــران نباش، " حــــال مـــن خـــــوب اســت " بــزرگ شـــده ام . ديگر آنقــدر کــوچک نيستـم که در دلـــتنگي هـــايم گم شــوم! آمـوختــه ام، که اين فـــاصــله ي کوتـــاه، بين لبخند و اشک نامش" زندگيست آمــوختــه ام که ديگــر دلم براي " نبــودنـت " تنگ نشـــود راســــــتي، دروغ گـــــفتن را نيــــــــز، خــــــــوب ياد گـــرفتــه ام . " حــــال مـــن خـــــــوب اســت "خــــــوبِ خــــوب
حال من خوب است...@};-
mp3 player شوکر
2-...
0 امتیاز
0 برگزیده
411 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top